Waterkwaliteit

Wat is de uitdaging

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in intensieve teeltsystemen in combinatie met een sterk verweven watersysteem maken het risico op milieubelasting groot. Waterbeheerders constateren overschrijding van de waterkwaliteitsnormen. Uit de Bestrijdingsmiddelenatlas blijkt dat deze overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in heel Nederland voorkomen, maar vooral in gebieden met glastuinbouw, bloembollen, fruitteelt en sommige gewassen in de open teelt. Overschrijding van deze waterkwaliteitsnormen geeft problemen met het halen van de
Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. De KRW vraagt de lidstaten om uiterlijk in 2015 in het oppervlaktewater een goede chemische en ecologische toestand te bereiken. Het Kabinet heeft besloten dit doel gefaseerd te realiseren, uiterlijk in 2027.
 

Waterkwaliteit

Het kabinet wil dat de waterkwaliteit uiterlijk in 2023 op orde is, zowel voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening als voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water). De doelstelling voor de waterkwaliteit is in de 2e nota duurzame gewasbescherming gesteld op een afname van het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater, met 50% en een afname met 90% in 2023. Voor het oppervlaktewater bestemd voor waterbereiding geldt hetzelfde, echter in 2023 een afname met 95%. Dit alles ten opzichte van 2013.
 
Dit zal een flinke inspanning van de sector betekenen. Zo betekent dit voor de glastuinbouw (de bedekte teelt) dat de emissies met bijna 100% teruggebracht moeten worden, bijvoorbeeld met gebruik van zuiveringstechnieken. Het kabinet wil deze maatregelen zo spoedig mogelijk invoeren als technisch haalbaar is. Ook de open teelt moet veel maatregelen nemen. Door aanpassing van het Activiteitenbesluit wordt het verplicht om de verwaaiing (drift) van de gewasbeschermingsmiddelen op het hele perceel te verminderen met 75% in plaats van 50%, zoals nu is verplicht. Ook zal de minimum verplichte teeltvrije zone voor alle gewassen tot minimaal 0,5 meter verbreed worden. Deze minimum zone is gebaseerd op de aanname dat alle maatregelen tezamen zullen leiden tot de benodigde reductie in de normoverschrijdingen van de waterkwaliteit. Als dit twee jaar na invoering niet het geval blijkt te zijn, dan zal de verplichte teeltvrije zone tot tenminste 1-1,5 meter verbreed worden.
 
Hieronder vindt u links naar relevante Toolboxkaarten:
1. Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer?     
2. Vermindering afspoeling door perceelsinrichting    
3. Vermindering drift door perceelsinrichting   
4. Driftreducerende spuittechnieken     
5. Technische innovaties op de spuit          
6. Driftreductie in de fruitteelt   
13. a. Externe reiniging: vul- en wasplaats op het erf                                                                           
13. b. Biologische zuiveringssystemen            
13. c. Zuivering restvloeistof door verdamping   
14. Puntemissie vanuit andere bronnen dan de veldspuit