Veilig werken

Blijvende aandacht voor een veilige werkwijze bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk. Uit de evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat er de afgelopen periode verbeteringen zijn opgetreden op het gebied van arbeidsveiligheid, maar dat er nog verdere stappen nodig zijn, onder andere bij herbetreding van een gewas dat behandeld is met een gewasbeschermingsmiddel en voorlichting aan  werknemers. Gezond en veilig werken begint met een aanpak aan de bron. Dit betekent dat opslag en gebruik van  niet-toegelaten middelen uitgebannen moeten worden en dat er meer gebruik gemaakt moet worden van minder schadelijke middelen of methoden. Ook ontwikkeling van weerbare teeltsystemen, waardoor gewassen minder worden aangetast door ziekten, plagen en onkruiden, draagt bij aan het veiliger werken; gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dan minder vaak nodig. Daarnaast is het van belang dat er veilig gewerkt wordt. Dit betekent dat informatie over risico’s van opslag en gebruik bij de werkgevers en de toepassers bekend moet zijn en dat de werkgevers, toepassers en werknemers (met name degenen die in het gewas werken) adequaat moeten worden voorgelicht over de risico’s en de veilige toepassing van middelen. Ook de risico’s van blootstelling van jeugdigen aan gewasbeschermingsmiddelen verdienen meer aandacht. Daarnaast is het nodig dat de beschikbare informatie in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt wordt door de werkgevers.
 

Doelstellingen:

- In alle agrarische sectoren waar gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden geven werkgevers voorlichting aan toepassers en werknemers over een veilige toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en over een veilige herbetreding na toepassing.
- In de agrarische sectoren waar gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast zorgen werkgevers en werknemers samen (bijvoorbeeld in arbocatalogi) voor vastlegging van een gezonde en veilige werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen.

Hieronder vindt u links naar relevante Toolboxkaarten:
1. Het Activiteitenbesluit: hoe hoort het ook al weer?    
5. Technische innovaties op de spuit   
11. De toepasser bepaalt de emissie
12. Restvloeistof: beperken, verdunnen, verdringen en opvangen