Duurzame teelt

Een verdere verduurzaming van de gewasbescherming vraagt om een gerichte inzet van voorlichtingsactiviteiten richting de sectoren en mét de sectoren. Dat houdt in dat voorlichting op maat wordt gegeven. Erfbetreders, zoals teeltbegeleiders, adviseurs en toezichthouders, voeren gesprekken met telers. De erfbetreder voorziet in een kennisbehoefte op het desbetreffende bedrijf. Afhankelijk van de behoefte zal de communicatie en voorlichting hierop worden gericht.

Via Route 2023 worden zoveel mogelijk ‘tools’ permanent beschikbaar gesteld, die erfbetreders - zoals teeltadviseurs en medewerkers van de waterschappen - nodig hebben bij de begeleiding van de agrariërs in een verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Agrodis wenst met Route 2023 een platform te bieden waarmee veelbelovende initiatieven, zoals: innovaties, producten en andere maatregelen voor een duurzame gewasbescherming gestimuleerd worden. Partijen worden opgeroepen om hiervoor geschikte informatie door te sturen.
Hierbij worden de erfbetreders ondersteund in de werkzaamheden door verschillende ‘tools’, zoals:
-              Emissiekaarten Toolbox Water
-              Erfemissiekaart bloembollen
-              Erfemissiescan
-              Gewasbeschermingsmonitor

Definitie (artikel 1 Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden 2009/128/EG):
Duurzame gewasbescherming is de totstandbrenging van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vermindering van de risico’s en de effecten van gewasbeschermingsmiddelengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu en door bevordering van het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen.

Via onderstaande link vindt u relevante Toolboxkaarten:
7. Pleksgewijze toepassing van middelen 
9. Geïntegreerde onkruidbestrijding
10. Geïntegreerde gewasbescherming: weerbare bodem en gebruik van natuurlijke vijanden 
15. Het optimale spuitmoment (BOSSEN)